Lemtrada

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.
Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals je arts dat heeft verteld. 

Neem contact op of overleg met je arts als:

 • Je twijfelt over het juiste gebruik van je MS behandeling
 • Je wil stoppen met de MS behandeling of de dosis wil veranderen
 • Als je andere geneesmiddelen hebt
 • Als je andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als je een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan je arts of apotheker aan als je andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar of mensen ouder dan 65 jaar zijn er geen goedgekeurde behandelingen, dat komt omdat er geen ‘officieel klinisch onderzoek naar is gedaan’. 

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 12 en 16 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters.

LEMTRADA (Alemtuzumab)

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. U krijgt een patiënten waarschuwingskaart met nadere informatie over de dingen waar u op moet letten bij een behandeling met Lemtrada. Draag deze kaart bij u tijdens de behandeling en gedurende 4 jaar na de laatste toediening. Wanneer u een medische behandeling ondergaat, zelfs als het niet voor uw MS is, laat de patiënten waarschuwingskaart dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige zien. Voor meer informatie zie pag. 19-21 van de Handleiding voor Zorgprofessionals (pdf).

Wat is LEMTRADA en waar wordt het voor gebruikt?

LEMTRADA bevat de werkzame stof alemtuzumab die wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen MS (multiple sclerose) patiënten met ‘Relapsing-Remitting MS’ (RRMS). LEMTRADA kan het aantal MS-aanvallen (relapses) verminderen. Het middel kan ook worden gebruikt om bepaalde symptomen van MS te vertragen of te stoppen.

In klinische onderzoeken hadden patiënten die werden behandeld met LEMTRADA minder aanvallen en minder kans op verslechtering van hun invaliditeit in vergelijking met patiënten die werden behandeld met injecties met bèta-interferon meerdere malen per week.  

Hoe gebruikt u LEMTRADA?

De behandeling van LEMTRADA bestaat uit 2 behandelingskuren. Bij de eerste behandelingskuur krijgt u één infusie per dag gedurende 5 dagen (kuur 1).  Een jaar later krijgt u één infusie per dag gedurende 3 dagen (kuur 2).  Tussen deze twee kuren wordt u niet behandeld met LEMTRADA.  
De maximale dosis per dag is één infusie. 
LEMTRADA wordt toegediend als infusie in een ader. Elke infusie duurt ongeveer 4 uur.

Hoe werkt LEMTRADA?

LEMTRADA werkt in op het immuunsysteem zodat de aanvallen op uw zenuwstelsel afnemen. LEMTRADA geneest MS niet.

Wanneer mag u LEMTRADA niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. 
 • U bent hiv-positief (geïnfecteerd met het humaan immunodeficiëntie-virus (hiv)). 
 • U hebt een ernstige actieve infectie tot resolutie.
Wanneer moet u extra voorzichting zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel toegediend krijgt. Na een behandeling met LEMTRADA bestaat een groter risico op het ontwikkelen van een andere auto-immuunziekte, of het optreden van ernstige infecties. Het is belangrijk dat u deze risico´s begrijpt en weet hoe u ze kunt herkennen. 

Download de bijsluiter (pdf)

Meest voorkomende bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn infusie-gerelateerde reacties, die zich op het moment van de toediening of binnen 24 uur na de toediening kunnen voordoen. Deze bijwerkingen zijn in de meeste gevallen licht van aard, maar ernstige reacties kunnen voorkomen. In enkele gevallen kunnen allergische reacties voorkomen. Daarnaast kunnen auto-immuunaandoeningen optreden, die een tijd na de laatste toediening zich kunnen voordoen: 

 • ITP (bloedziekte met te weinig bloedplaatjes) 
 • nieraandoeningen
 • schildklieraandoeningen
 • Aandoeningen van rode en witte bloedcellen

Download de bijsluiter (pdf)

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Vrouwen die zwanger kunnen worden dienen betrouwbare anticonceptie te gebruiken tijdens een LEMTRADA-behandelingskuur en gedurende vier maanden na het beëindigen van die kuur.

Extra voorzichtigheid is geboden als u na behandeling met LEMTRADA zwanger wordt en tijdens de zwangerschap een schildklieraandoening krijgt.

Het is niet bekend of LEMTRADA via de moedermelk wordt doorgegeven aan de baby, maar de mogelijkheid bestaat wel. U wordt daarom aangeraden geen borstvoeding te geven tijdens een LEMTRADA behandelingskuur en gedurende vier maanden na het beëindigen van die kuur.

Monitoring

Nadat u LEMTRADA heeft gebruikt, moet u regelmatige onderzoeken ondergaan om eventuele bijwerkingen op tijd te kunnen opsporen en behandelen. Deze onderzoeken moeten tot 4 jaar na de laatste infusie worden uitgevoerd 
Patiënten moeten gedurende 4 jaar na de laatste infusie worden gecontroleerd op bijwerkingen en regelmatig worden onderzocht.

Meer informatie en bijsluiter

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

Bekijk hier de andere medicatie die als infuus toegediend wordt.