Rebif

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.
Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals je arts dat heeft verteld. 

Neem contact op of overleg met je arts als:

 • Je twijfelt over het juiste gebruik van je MS behandeling
 • Je wil stoppen met de MS behandeling of de dosis wil veranderen
 • Als je andere geneesmiddelen hebt
 • Als je andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als je een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan je arts of apotheker aan als je andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar of mensen ouder dan 65 jaar zijn er geen goedgekeurde behandelingen, dat komt omdat er geen ‘officieel klinisch onderzoek naar is gedaan’. 

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 12 en 16 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters.

Rebif (interferon-bèta-1a)

Wat is Rebif en waar wordt het voor gebruikt? 

Rebif behoort tot een klasse geneesmiddelen die bekend staat onder de naam interferonen. Dit zijn natuurlijk voorkomende stoffen die als boodschappers tussen cellen fungeren. Interferonen worden door het lichaam zelf geproduceerd en spelen een belangrijke rol in het afweerstelsel (immuunsysteem). Via mechanismen die men nog niet geheel begrijpt, helpen interferonen om de schade aan het centrale zenuwstelsel als gevolg van multipele sclerosete beperken. 

Rebif is een sterk gezuiverd, oplosbaar eiwit dat gelijksoortig is aan het natuurlijke interferon-beta dat wordt geproduceerd in het menselijk lichaam.

Werkzaamheid is aangetoond bij patiënten met secundaire progressieve multiple sclerose (SPMS) met duidelijke relapse activiteit.
Er is geen formeel klinisch onderzoek uitgevoerd bij kinderen of jongeren. Er zijn echter enkele klinische gegevens beschikbaar die erop duiden dat het veiligheidsprofiel bij kinderen en jongeren die Rebif 22 microgram of Rebif 44 microgram driemaal per week toegediend krijgen, vergelijkbaar is met het veiligheidsprofiel dat bij volwassenen wordt gezien.invaliditeit vertraagt. Rebif geneest MS niet.

Hoe gebruikt u Rebif?

Voor patiënten die starten met de behandeling met Rebif is er een verpakking met Rebif 8,8 microgram en Rebif 22 microgram verkrijgbaar, welke overeenkomt met de behoeften van de patiënt gedurende de eerste maand van behandeling. 

De gebruikelijke dosering is 44 microgram, driemaal per week toegediend. 

Rebif dient driemaal per week toegediend te worden, en indien mogelijk: 

 • elke week op dezelfde drie dagen van de week (maar waar tenminste 48 uur tussen zitten, bijvoorbeeld op maandag, woensdag, vrijdag) 
 • op hetzelfde tijdstip van de dag (bij voorkeur ’s avonds)

Als de hoge dosis (44 mcg) niet verdragen wordt kan de uw arts (tijdelijke) een lagere dosis aanbevelen.


Voor meer informatie over wijze van toediening, download de bijsluiter (pdf)

Hoe werkt Rebif?

Aangetoond is dat Rebif het aantal en de ernst van de aanvallen vermindert en de toename van de invaliditeit vertraagt. Rebif geneest MS niet.

Wanneer mag u Rebif niet gebruiken? 
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. 
 • U bent zwanger.
 • U heeft momenteel een ernstige depressie.
Wanneer moet u extra voorzichting zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.
Informeer uw arts indien u lijdt aan een ziekte van

 • het beenmerg
 • de nieren 
 • de lever 
 • het hart 
 • de schildklier

Download de bijsluiter (pdf)

Meest voorkomende bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 • Griepachtige verschijnselen, zoals hoofdpijn, koorts, koude rillingen, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en misselijkheid 
 • Reacties op de injectieplaats, waaronder roodheid, zwelling, verkleuring, ontsteking, pijn en huidafbraak 

Download de bijsluiter (pdf)

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U mag geen behandeling met Rebif beginnen als u zwanger bent. Gedurende het gebruik van Rebif dienen vruchtbare vrouwen effectieve contraceptiemethoden te gebruiken. 

Indien u zwanger bent of zwanger wilt raken terwijl u Rebif gebruikt, vraag uw arts om advies.

Informeer uw arts vóórdat u dit geneesmiddel gaat toedienen of u borstvoeding geeft. Het gebruik van Rebif wordt afgeraden als u borstvoeding geeft.

Monitoring
 • Bepaling van de schildklierfunctie aan het begin van de behandeling wordt aanbevolen en, indien deze afwijkend is, elke 6 tot 12 maanden na het begin van de behandeling. Als de bepaling normaal is bij het begin van de behandeling, is routinematig onderzoek niet nodig. Bepaling moet wel uitgevoerd worden als klinische aanwijzingen voor een schildklierfunctiestoornis optreden.
 • Afwijkingen van laboratoriumwaarden zijn in verband gebracht met het gebruik van interferonen. Daarom wordt aanbevolen om volgend op het begin van de behandeling met Rebif naast de laboratoriumtesten die normaliter worden uitgevoerd in het kader van de zorg voor MS-patiënten, de volgende bepalingen ook regelmatig (1, 3 en 6 maanden en daarna periodiek bij afwezigheid van klinische symptomen) te doen: de controle van leverenzymen en volledig en gedifferentieerd aantal bloedcellen en aantal bloedplaatjes.
Meer informatie en bijsluiter

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

Bekijk hier de andere medicatie die je als injectie toe kan dienen.