Lemtrada

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 10 en 18 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters. 

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.

 LEMTRADA (Alemtuzumab)

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb - Website: www.lareb.nl.

Wat is LEMTRADA en waar wordt het voor gebruikt?

LEMTRADA bevat de werkzame stof alemtuzumab die wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen MS (multipele sclerose) patiënten met ‘Relapsing remitting multiple sclerosis’ (RRMS). LEMTRADA geneest MS niet, maar kan het aantal MS-aanvallen (relapses) verminderen. Het middel kan ook worden gebruikt om bepaalde symptomen van MS te vertragen of te stoppen. In klinische onderzoeken hadden patiënten die werden behandeld met LEMTRADA minder aanvallen en minder kans op verslechtering van hun invaliditeit in vergelijking met patiënten die werden behandeld met injecties met bèta-interferon meerdere malen per week.  

LEMTRADA wordt gebruikt als uw MS zeer actief is, ondanks dat u met ten minste één ander geneesmiddel voor MS bent behandeld, of als uw MS zich snel ontwikkelt. 

Hoe gebruikt u LEMTRADA?

Bij de eerste behandelingskuur krijgt u één infusie per dag gedurende 5 dagen (kuur 1). Een jaar later krijgt u één infusie per dag gedurende 3 dagen (kuur 2). Tussen deze twee kuren wordt u niet behandeld met LEMTRADA. De maximale dosis per dag is één infusie.

LEMTRADA wordt toegediend als infusie in een ader. Elke infusie duurt ongeveer 4 uur. Voor de meeste patiënten geldt dat 2 behandelingskuren de MS-activiteit gedurende 2 jaar vermindert.  

Maximaal 2 extra behandelingskuren kunnen indien nodig overwogen worden. Deze derde of vierde kuur krijgt u ook één infusie per dag gedurende 3 dagen. 

Hoe werkt LEMTRADA?

LEMTRADA bevat de werkzame stof alemtuzumab die inwerkt op het immuunsysteem zodat de aanvallen op uw zenuwstelsel afnemen.

Wanneer mag u LEMTRADA niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U bent hiv-positief (geïnfecteerd met het humaan immunodeficiëntie-virus (hiv).
 • U lijdt aan een ernstige infectie.
 • Als u een van de volgende aandoeningen heeft:
  • andere auto-immuunziekte naast multipele sclerose
  • niet onder controle gebrachte hoge bloeddruk
  • voorgeschiedenis van scheuren in bloedvaten naar de hersenen
  • voorgeschiedenis van beroerte
  • voorgeschiedenis van hartaanval of pijn op de borst
 • voorgeschiedenis van bloedingsstoornis
Wanneer moet u extra voorzichting zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel toegediend krijgt. Na een behandeling met LEMTRADA bestaat een groter risico op het ontwikkelen van een andere auto-immuunziekte, of het optreden van ernstige infecties, waaronder:

 • Verworven hemofilie A
 • ITP (bloedziekte met te weinig bloedplaatjes)  
 • Nieraandoeningen (zoals het goodpasturesyndroom)
 • Schildklieraandoeningen
 • Ontsteking van de lever
 • Trombotische trombocytopenische purpura (TTP), een bloedstollingsstoornis
 • Sarcoïdose (een immuunsysteemaandoening)
 • Andere autoimmuunziekten/ aandoeningen van rode en witte bloedcellen
 • Hemofagocytaire lymfohistiocytose  (HLH)
 • Er zijn gevallen geweest van een zeldzame hersenontsteking, PML genaamd (progressieve multifocale leuko-encefalopathie), bij patiënten die Lemtrada hebben gekregen. PML is gemeld bij patiënten met andere risicofactoren, met name een eerdere behandeling met MS-producten die samenhangen met PML.  

Het is belangrijk dat u deze risico's begrijpt en weet hoe u ze kunt herkennen. 

Lees meer: bijsluiter

Meest voorkomende bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn infusie-gerelateerde reacties ( zoals hoofdpijn, overmatig blozen, misselijkheid, netelroos, eczeem, jeuk, koorts, vermoeidheid, rillingen en een versnelde hartslag), die zich op het moment van de toediening of binnen 24 uur na de toediening kunnen voordoen. Deze bijwerkingen zijn in de meeste gevallen licht van aard, maar ernstige reacties kunnen voorkomen. In enkele gevallen kunnen allergische reacties voorkomen.  

Andere veel voorkomende bijwerkingen zijn:

 • Infecties (Bovenste luchtweginfectie, urineweginfectie, herpes virus infectie)
 • Aandoeningen van rode en witte bloedcellen
 • Schildklieraandoeningen

Daarnaast kunnen auto-immuunaandoeningen optreden, die een tijd na de laatste toediening kunnen voordoen, zie ook Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

Lees meer: bijsluiter

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Vrouwen die zwanger kunnen worden dienen betrouwbare anticonceptie te gebruiken tijdens een LEMTRADA-behandelingskuur en gedurende vier maanden na het beëindigen van die kuur.

Extra voorzichtigheid is geboden als u na behandeling met LEMTRADA zwanger wordt en tijdens de zwangerschap een schildklieraandoening krijgt.

Het is niet bekend of LEMTRADA via de moedermelk wordt doorgegeven aan de baby, maar de mogelijkheid bestaat wel. U wordt daarom aangeraden geen borstvoeding te geven tijdens een LEMTRADA behandelingskuur en gedurende vier maanden na het beëindigen van die kuur.

Monitoring

Nadat u LEMTRADA heeft gebruikt, moet u regelmatige onderzoeken ondergaan om eventuele bijwerkingen op tijd te kunnen opsporen en behandelen. Deze onderzoeken moeten tot ten minste 4 jaar na de laatste infusie worden uitgevoerd  
Patiënten moeten ten minste 4 jaar na de laatste infusie worden gecontroleerd op bijwerkingen en regelmatig worden onderzocht.

Meer informatie en bijsluiter

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (september 2020).

Bekijk hier de andere medicatie die als infuus toegediend wordt.

MAT-NL-2101626 V2.0 -112021 (disclaimer MAT-NL-2100993-v1-072021)

Vond je deze informatie nuttig?