Tysabri

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 12 en 16 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters.

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.

  TYSABRI (Natalizumab)

  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb - Website: www.lareb.nl

Wat is TYSABRI en waar wordt het voor gebruikt?

TYSABRI wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose (MS) in de volgende patiëntengroepen: Patiënten met zeer actieve ziekte ondanks een volledige en adequate behandeling met ten minste één ziekte modificerende therapie, of patiënten met zich snel ontwikkelende ernstige relapsing-remitting multiple sclerose.

TYSABRI wordt gebruikt voor de behandeling van multiple sclerose (MS). MS veroorzaakt ontstekingen in de hersenen die de zenuwcellen beschadigen. TYSABRI voorkomt dat de cellen die de ontsteking veroorzaken uw hersenen binnendringen. Dit vermindert de zenuwbeschadiging die door MS wordt veroorzaakt.

Hoe gebruikt u TYSABRI?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

 • De aanbevolen dosering voor volwassenen is elke 4 weken 300 mg.
 • TYSABRI moet voordat het aan u wordt toegediend eerst worden verdund. Het wordt via een infuus toegediend in een ader (door middel van een intraveneuze infusie), meestal in uw arm. Dit duurt ongeveer 1 uur.
 • Het is belangrijk dat u doorgaat met het geneesmiddel zolang u en uw arts van mening zijn dat u er baat bij heeft. Een continue toediening van TYSABRI is belangrijk, met name gedurende de eerste paar maanden van de behandeling. Patiënten die één of twee doses TYSABRI toegediend kregen en vervolgens een onderbreking van drie maanden of langer in hun behandeling hadden, waren bij het hervatten van de behandeling gevoeliger voor een allergische reactie.
Hoe werkt TYSABRI?

TYSABRI bevat de werkzame stof natalizumab. Natalizumab wordt een monoklonaal antilichaam genoemd.  Natalizumab verhindert dat witte bloedcellen vanuit het bloed het centraal zenuwstelsel bereiken en de zenuwcellen en hun uitlopers door ontstekingen worden vernietigd. Dit vermindert de zenuwbeschadiging die door MS wordt veroorzaakt.

Wanneer mag u TYSABRI niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Als uw arts u heeft verteld dat u aan PML lijdt (progressieve multifocale leuko-encefalopathie).
 • Als uw arts u laat weten dat u een ernstig probleem met uw immuunsysteem heeft (bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte als HIV, of door het gebruik van een geneesmiddel dat u gebruikt of heeft gebruikt).
 • Als u geneesmiddelen gebruikt die het immuunsysteem onderdrukken of regelen, waaronder andere geneesmiddelen die worden gebruikt voor het behandelen van MS.
 • Als u een actieve vorm van kanker heeft (tenzij het een vorm van huidkanker is die basaalcelcarcinoom wordt genoemd).
Wanneer moet u extra voorzichting zijn met dit middel?
 • Er hebben zich gevallen voorgedaan van een zeldzame herseninfectie die PML (progressieve multifocale leuko-encefalopathie) wordt genoemd en die is opgetreden bij patiënten die met TYSABRI zijn behandeld. PML is gerelateerd aan een ongecontroleerde stijging van het JC-virus in de hersenen PML kan leiden tot ernstige invaliditeit of overlijden.
 • Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als u enige soort van infectie heeft of denkt te hebben (Een onverklaarbare koorts, ernstige diarree, kortademigheid, langdurige duizeligheid, hoofdpijn, gewichtsverlies, lusteloosheid, verminderd gezichtsvermogen, pijn in, of roodheid van het oog/ de ogen). Afgezien van PML kunnen andere infecties ook ernstig zijn en het gevolg zijn van virussen, bacteriën of andere oorzaken.
 • Het kan zijn dat uw arts uw bloed onderzoekt om te controleren of u antilichamen tegen het JC-virus heeft voordat u met de behandeling met TYSABRI begint. Deze antilichamen zijn een teken dat u met het JC-virus besmet bent. Uw arts kan dit bloedonderzoek herhalen terwijl u met TYSABRI wordt behandeld om te controleren of er iets veranderd is.

Download de bijsluiter (pdf)

Meest voorkomende bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 • Urineweginfectie
 • Pijnlijke keel en loopneus of verstopte neus
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid (waarbij u geen voertuig of machine mag bedienen)
 • Misselijkheid
 • Gewrichtspijn
 • Vermoeidheid

Download de bijsluiter (pdf)

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • Gebruik TYSABRI niet als u zwanger bent, tenzij u dit met uw arts heeft besproken. Licht uw arts onmiddellijk in als u zwanger bent, als u vermoedt dat u zwanger zou kunnen zijn of als u van plan bent zwanger te worden.
 • Geef geen borstvoeding terwijl u TYSABRI gebruikt. U moet met uw arts bespreken of u kiest voor het geven van borstvoeding of het gebruik van TYSABRI. 
Monitoring

Voorafgaand aan behandeling met TYSABRI moet als referentie een recente MRI beschikbaar zijn. De MRI moet ten minste jaarlijks worden herhaald. Voor patiënten met een hoger risico op PML moeten frequentere MRI’s worden overwogen (bijv. om de 3 tot 6 maanden).

Meer informatie en bijsluiter 

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

Bekijk hier de andere medicatie die als infuus toegediend wordt. 

MAT-NL-2000067-v2.0-122020 (disclaimer MAT-NL-2000299)

Vond je deze informatie nuttig?