4 minuten leestijd

Rebif

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 10 en 18 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters. 

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.

Rebif (interferon-bèta-1a)

  Rebif behoort tot een klasse geneesmiddelen die bekend staat onder de naam interferonen. Dit zijn natuurlijk voorkomende stoffen die als boodschappers tussen cellen fungeren. Interferonen worden door het lichaam zelf geproduceerd en spelen een belangrijke rol in het afweerstelsel (immuunsysteem). Via mechanismen die men nog niet geheel begrijpt, helpen interferonen om de schade aan het centrale zenuwstelsel als gevolg van multipele sclerosete beperken.

  Rebif is een sterk gezuiverd, oplosbaar eiwit dat gelijksoortig is aan het natuurlijke interferon-beta dat wordt geproduceerd in het menselijk lichaam.

  Rebif wordt gebruikt bij de behandeling van multipele sclerose. Aangetoond is dat Rebif het aantal en de ernst van de aanvallen vermindert en de toename van de invaliditeit vertraagt. Werkzaamheid is niet aangetoond bij patiënten met secundaire progressieve multipele sclerose zonder manifeste relapse activiteit.
  Er is geen formeel klinisch onderzoek uitgevoerd bij kinderen of jongeren. Er zijn echter enkele klinische gegevens beschikbaar die erop duiden dat het veiligheidsprofiel bij kinderen en jongeren die Rebif 22 microgram of Rebif 44 microgram driemaal per week toegediend krijgen, vergelijkbaar is met het veiligheidsprofiel dat bij volwassenen wordt gezien.

  Voor patiënten die starten met de behandeling met Rebif is er een verpakking met Rebif 8,8 microgram en Rebif 22 microgram verkrijgbaar, welke overeenkomt met de behoeften van de patiënt gedurende de eerste maand van behandeling.

  De gebruikelijke dosering is 44 microgram, driemaal per week toegediend.

  Een lagere dosis van 22 microgram (6 miljoen IE) driemaal per week toegediend wordt aanbevolen voor patiënten die de hoge dosis niet verdragen.

  Rebif dient driemaal per week toegediend te worden, en indien mogelijk:

  • elke week op dezelfde drie dagen van de week (maar waar tenminste 48 uur tussen zitten, bijvoorbeeld op maandag, woensdag, vrijdag)
  • op hetzelfde tijdstip van de dag (bij voorkeur ’s avonds)

  Als de hoge dosis (44 mcg) niet verdragen wordt kan de uw arts (tijdelijke) een lagere dosis aanbevelen.

  Voor meer informatie over wijze van toediening, download de bijsluiter (pdf)

  Aangetoond is dat Rebif het aantal en de ernst van de aanvallen vermindert en de toename van de invaliditeit vertraagt.

  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

  • U heeft momenteel een ernstige depressie.
  • Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

   Informeer uw arts indien u lijdt aan een ziekte van

  • het beenmerg
  • de nieren
  • de lever
  • het hart
  • de schildklier
  • of indien u heeft geleden aan een depressieve stoornis
  • of indien u een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen heeft zodat hij/zij uw behandeling nauwgezet kan volgen en op elke verslechtering van deze aandoeningen kan letten.

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  • Griepachtige verschijnselen, zoals hoofdpijn, koorts, koude rillingen, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en misselijkheid
  • Reacties op de injectieplaats, waaronder roodheid, zwelling, verkleuring, ontsteking, pijn en huidafbraak
  • Hoofdpijn

  Sommige laboratoriumwaarden kunnen veranderen.

  • Het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes kunnen elk afzonderlijk afnemen (zeer vaak) of allemaal tegelijkertijd (zelden). Mogelijke symptomen als gevolg van deze veranderingen kunnen moeheid, verminderd vermogen om infecties tegen te gaan, bloeduitstortingen of onverklaarbare bloedingen zijn.
  • Onderzoeken van de leverfunctie kunnen verstoord zijn (zeer vaak). Leverontstekingen zijn ook gemeld (soms). Indien u echter verschijnselen ervaart die op een leveraandoening wijzen, zoals een verlies van eetlust gepaard gaande met andere verschijnselen zoals misselijkheid, braken of geelzucht neem dan onmiddellijk contact op met uw arts

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er worden geen schadelijke effecten op met moedermelk gevoede pasgeborenen/zuigelingen verwacht. Rebif kan tijdens borstvoeding worden gebruikt. Er worden geen schadelijke effecten op met moedermelk gevoede pasgeborenen/zuigelingen verwacht.

  • Bepaling van de schildklierfunctie aan het begin van de behandeling wordt aanbevolen en, indien deze afwijkend is, elke 6 tot 12 maanden na het begin van de behandeling. Als de bepaling normaal is bij het begin van de behandeling, is routinematig onderzoek niet nodig. Bepaling moet wel uitgevoerd worden als klinische aanwijzingen voor een schildklierfunctiestoornis optreden.

  • Afwijkingen van laboratoriumwaarden zijn in verband gebracht met het gebruik van interferonen. Daarom wordt aanbevolen om volgend op het begin van de behandeling met Rebif naast de laboratoriumtesten die normaliter worden uitgevoerd in het kader van de zorg voor MS-patiënten, de volgende bepalingen ook regelmatig (1, 3 en 6 maanden en daarna periodiek bij afwezigheid van klinische symptomen) te doen: de controle van leverenzymen en volledig en gedifferentieerd aantal bloedcellen en aantal bloedplaatjes.

  Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met uw behandelend arts.
  Mocht u meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

MAT-NL-2101623- v3.0-122022 (disclaimer MAT-NL-2100993)