Tysabri

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.
Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals je arts dat heeft verteld. 

Neem contact op of overleg met je arts als:

 • Je twijfelt over het juiste gebruik van je MS behandeling
 • Je wil stoppen met de MS behandeling of de dosis wil veranderen
 • Als je andere geneesmiddelen hebt
 • Als je andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als je een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan je arts of apotheker aan als je andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar of mensen ouder dan 65 jaar zijn er geen goedgekeurde behandelingen, dat komt omdat er geen ‘officieel klinisch onderzoek naar is gedaan’. 

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 12 en 16 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters.

TYSABRI (Natalizumab)

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring
U krijgt een patiënten waarschuwingskaart met nadere informatie over de dingen waar u op moet letten terwijl u Tysabri gebruikt. Draag deze kaart bij u tijdens de behandeling en gedurende 6 maanden daarna. Wanneer u een medische behandeling ondergaat, zelfs als het niet voor uw MS is, laat de patiënten waarschuwingskaart dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige zien. 
Lees voor meer informatie pagina 25 van deze materialen voor artsen (pdf).

Wat is TYSABRI en waar wordt het voor gebruikt?

TYSABRI wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS), specifiek bij: patiënten die niet reageren ondanks een behandeling van MS, of patiënten die een snel ontwikkelende ernstige vorm van MS hebben. 

TYSABRI wordt gebruikt voor de behandeling van multiple sclerose (MS). MS veroorzaakt ontstekingen in de hersenen die de zenuwcellen beschadigen. TYSABRI voorkomt dat de cellen die de ontsteking veroorzaken uw hersenen binnendringen. Dit vermindert de zenuwbeschadiging die door MS wordt veroorzaakt. 

Hoe gebruikt u TYSABRI?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts. 

 • De aanbevolen dosering voor volwassenen is elke 4 weken 300 mg. 
 • TYSABRI moet voordat het aan u wordt toegediend eerst worden verdund. Het wordt via een infuus toegediend in een ader (door middel van een intraveneuze infusie), meestal in uw arm. Dit duurt ongeveer 1 uur. 
 • Het is belangrijk dat u doorgaat met het geneesmiddel zolang u en uw arts van mening zijn dat u er baat bij heeft. Een continue toediening van TYSABRI is belangrijk, met name gedurende de eerste paar maanden van de behandeling. Patiënten die één of twee doses TYSABRI toegediend kregen en vervolgens een onderbreking van drie maanden of langer in hun behandeling hadden, waren bij het hervatten van de behandeling gevoeliger voor een allergische reactie
Hoe werkt TYSABRI?

TYSABRI bevat de werkzame stof natalizumab. Natalizumab  wordt een monoklonaal antilichaam genoemd.  Natalizumab verhindert dat witte bloedcellen vanuit het bloed het centraal zenuwstelsel bereiken en de zenuwcellen en hun uitlopers door ontstekingen worden vernietigd. Dit vermindert de zenuwbeschadiging die door MS wordt veroorzaakt. TYSABRI geneest MS niet.

Wanneer mag u TYSABRI niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. 
 • Als uw arts u heeft verteld dat u aan PML lijdt (progressieve multifocale leuko-encefalopathie). 
 • Als uw arts u laat weten dat u een ernstig probleem met uw immuunsysteem heeft (bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte als HIV, of door het gebruik van een geneesmiddel dat u gebruikt of heeft gebruikt). 
 • Als u geneesmiddelen gebruikt die het immuunsysteem onderdrukken of regelen, waaronder andere geneesmiddelen die worden gebruikt voor het behandelen van MS. 
 • Als u een actieve vorm van kanker heeft (tenzij het een vorm van huidkanker is die basaalcelcarcinoom wordt genoemd). 
Wanneer moet u extra voorzichting zijn met dit middel?
 • Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als u enige soort van infectie heeft of denkt te hebben (zie bijwerkingen). Afgezien van PML kunnen andere infecties ook ernstig zijn en het gevolg zijn van virussen, bacteriën of andere oorzaken
 • Er hebben zich gevallen voorgedaan van een zeldzame herseninfectie die PML (progressieve multifocale leuko-encefalopathie) wordt genoemd en die is opgetreden bij patiënten die met TYSABRI zijn behandeld. PML kan leiden tot ernstige invaliditeit of overlijden.

Download de bijsluiter (pdf)

Meest voorkomende bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 • Urineweginfectie 
 • Pijnlijke keel en loopneus of verstopte neus 
 • Rillen 
 • Uitslag met jeuk (galbulten) 
 • Hoofdpijn

Download de bijsluiter (pdf)

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • Gebruik TYSABRI niet als u zwanger bent, tenzij u dit met uw arts heeft besproken. Licht uw arts onmiddellijk in als u zwanger bent, als u vermoedt dat u zwanger zou kunnen zijn of als u van plan bent zwanger te worden.
 • Geef geen borstvoeding terwijl u TYSABRI gebruikt. U moet met uw arts bespreken of u kiest
Monitoring

Voorafgaand aan behandeling met TYSABRI moet als referentie een recente MRI beschikbaar zijn. De MRI moet ten minste jaarlijks worden herhaald. Voor patiënten met een hoger risico op PML moeten frequentere MRI’s worden overwogen (bijv. om de 3 tot 6 maanden). 

Meer informatie en bijsluiter 

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

Bekijk hier de andere medicatie die als infuus toegediend wordt.