Privacy policy

Laatste wijziging: 17 juli 2017

1.    Inleiding
Wanneer u MSdeBaas.nl (de “Site”) bezoekt en gebruikt, kan Sanofi Genzyme (“Sanofi Genzyme”, “wij” of “ons”) persoonsgegevens van u verwerken. Zij is daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’). 

Sanofi Genzyme neemt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Vanaf 25 mei 2018 wordt in de EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze vervangt dan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar waar nu de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt genoemd, kan vanaf dan ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ worden gelezen.
Dit Privacybeleid is ontwikkeld om u te informeren over de manier waarop Sanofi Genzyme, onderdeel van de Sanofi groep, omgaat met persoonsgegevens die via de Site worden verzameld.

Met “persoonsgegevens” bedoelen wij gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader omschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Lees dit gehele Privacybeleid alvorens de Site te gebruiken of persoonsgegevens te versturen. Uw gebruik van de Site is onderhevig aan dit Privacybeleid en de voorwaarden van de Site.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of aanpassen. Controleer dit Privacybeleid daarom regelmatig op aanpassingen. De datum waarop dit Privacybeleid voor het laatst is gewijzigd, staat bovenaan vermeld.

2.    Websitebezoek
Sanofi Genzyme verwerkt uw persoonsgegevens als u deze via de Site actief opgeeft, zoals wanneer u een online contactformulier invult. Sanofi Genzyme houdt eveneens correspondentie bij, bijvoorbeeld als u per e-mail of telefoon contact opneemt met Sanofi Genzyme.

Verder worden van iedereen die de Site bezoekt, gegevens verzameld die de browser meestuurt, evenals informatie over het surfgedrag. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres; browser specificaties; en gegevens over uw surf- en klikgedrag op de Site zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, ingang tot de website (direct, via een link of zoekmachine), bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt grotendeels met cookies, waarover u in ons Cookiebeleid aanvullende informatie vindt.

3.    Doeleinden
Sanofi Genzyme verwerkt de gegevens van bezoekers van de Site hoofdzakelijk om te zorgen dat zij de Site kunnen gebruiken. Dit is dus opdat bezoekers de Site te zien krijgen in een formaat dat aansluit op hun browser en apparaat (telefoon/pc/tablet); en contact kunnen opnemen via het contactformulier.

Daarnaast gebruikt Sanofi Genzyme gegevens voor communicatie- en marketingdoeleinden, met name om geaggregeerde statistische informatie op te (laten) stellen (websitestatistieken) voor doelgroep- en marktanalyse, verbetering van de navigatie op de Site en aanpassing aan de behoeften van onze bezoekers; om te meten hoeveel bezoekers via bepaalde externe advertenties op onze Site komen; en om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld door te reageren op van u ontvangen berichten.

Tot slot verwerkt Sanofi Genzyme gegevens voor de beveiliging van de Site en het voorkomen, opsporen en tegengaan van (optreden tegen) fraude of anderszins onrechtmatig gebruik van de Site. Ook kan het zijn dat Sanofi Genzyme uw gegevens moet verwerken voor het afhandelen van eventuele geschillen of de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals administratieplichten, maar ook eventuele plichten in het kader van onderzoek door bevoegde autoriteiten of bij een rechterlijk bevel.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. 

4.    Ontvangers
Een door Sanofi Genzyme ingeschakelde bewerker kan toegang hebben tot persoonsgegevens. Een bewerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor Sanofi Genzyme ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de hosting van de Site verzorgt. Bewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor hun dienstverlening aan Sanofi Genzyme.

In de toekomst kan Sanofi Genzyme één of meer bedrijfsonderdelen overdragen aan een derde partij of met een derde partij fuseren. In dat geval kan het nodig zijn ook uw (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien u daartoe toestemming heeft gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Bij het gebruik van cookies zijn ook derden betrokken, voor informatie daarover verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

5.    Vertrouwelijke informatie
De Site is niet bedoeld om vertrouwelijke informatie van u te ontvangen. Behalve persoonsgegevens, wordt geen informatie, ongeacht de vorm - document, gegevens, grafische, vragen, suggesties, concepten, commentaar of andere informatie - die u via de Site verzendt, geheim gehouden.

Bijgevolg het feit dat u informatie via de Site verzendt, geeft ons het recht om het te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, te wijzigen of te sturen met het oog op de behandeling van uw aanvraag.

6.    Cookies
De Site gebruikt 'cookies' om de functionaliteit van de Site te optimaliseren en uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees ons Cookiebeleid.

7.    Contactformulier
Als u contact opneemt met Sanofi Genzyme via het contact formulier, verwerken wij persoonsgegevens van u. Sanofi Genzyme is in dit kader de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en gaat zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Het contactformulier op de Site is niet bedoeld voor het rapporteren van bijwerkingen, neem hiervoor contact op met uw arts. Mocht u middels deze weg toch bijwerkingen informatie melden dan is het mogelijk dat er contact met u wordt opgenomen. 

8.    Inzage, correctie en verwijdering
U heeft recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien daaruit blijkt dat Sanofi Genzyme onjuiste persoonsgegevens van u verwerkt of persoonsgegevens verwerkt die zij niet zou moeten verwerken, heeft u het recht om Sanofi Genzyme om correctie, aanvulling  of verwijdering te verzoeken. Dergelijke verzoeken kunt u sturen via het contactformulier.
 

Vond je deze informatie nuttig?