6 minuten leestijd

Zeposia

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 10 en 18 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters. 

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.

  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb-wesite: www.Lareb.nl

  Zeposia (ozanimod)

  Zeposia bevat de werkzame stof ozanimod. Deze stof behoort tot een groep geneesmiddelen die het aantal witte bloedcellen (lymfocyten) die vrij in het lichaam circuleren, kunnen verminderen.

  Zeposia is aangewezen voor de volgende aandoeningen: 
  - multipele sclerose 
  - colitis ulcerosa

  Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Hoeveel moet u innemen?
  Wanneer u Zeposia begint in te nemen, moet u met een lage dosis beginnen en die geleidelijk verhogen om een mogelijk vertragend effect op uw hartslag te verminderen. 

  • U krijgt een 'startverpakking' om u te helpen de behandeling op deze manier op te starten. Deze startverpakking bevat: 
   • 4 lichtgrijze capsules met 0,23 mg ozanimod. Van deze capsules neemt u op dag 1 tot en met 4 van de behandeling één capsule in. 
   • 3 lichtgrijs-met-oranje capsules met 0,46 mg ozanimod. Van deze capsules neemt u op dag 5, 6 en 7 één capsule in.
  • Op dag 8 en daarna, wanneer u de 'startverpakking' heeft opgebruikt, zet u de behandeling voort met een 'onderhoudsverpakking' met oranje capsules die elk de aanbevolen dosis van 0,92 mg ozanimod bevatten. U zet de gewone behandeling voort met één capsule van 0,92 mg per dag.
    

  Hoe neemt u dit middel in?
   • Zeposia is bestemd voor oraal gebruik (via de mond).
   • Slik de capsule in zijn geheel door.
   • U kunt de capsule met of zonder voedsel innemen.

  Voor meer informatie over instructies voor gebruik, download de bijsluiter (pdf).

  Zeposia helpt u te beschermen tegen aanvallen op de zenuwen door ervoor te zorgen dat lymfocyten niet in de hersenen en de ruggenmerg kunnen komen, waar ze een ontsteking kunnen veroorzaken en de beschermende laag rond de zenuwen kunnen beschadigen.

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • Uw zorgverlener heeft gezegd dat u een erg verzwakt afweersysteem heeft.
  • U heeft in de afgelopen 6 maanden een hartaanval, een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris), een beroerte of miniberoerte (transiënte ischemische aanval – TIA), of een bepaald soort ernstig hartfalen gehad.
  • U heeft een bepaald soort onregelmatige of afwijkende hartslag (aritmie) – uw arts zal uw hart controleren voordat u met de behandeling start.
  • U heeft een ernstige infectie zoals een ontsteking van de lever (hepatitis) of tuberculose
  • U heeft kanker.
  • U heeft ernstige leverproblemen.
  • U bent zwanger of bent een vrouw die kinderen kan krijgen en geen doeltreffende anticonceptie gebruikt.

  Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als:

  • u een trage hartslag heeft of geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt die uw hartslag vertragen (zoals bètablokkers of calciumkanaalblokkers). 
  • u onbehandelde, ernstige ademhalingsproblemen heeft wanneer u slaapt (ernstige slaapapneu).
  • u problemen met uw lever heeft.
  • u een infectie heeft.
  • u weinig lymfocyten heeft. Lymfocyten zijn een bepaald type witte bloedcellen.
  • u nooit de waterpokken heeft gehad, of niet zeker weet of u de waterpokken heeft gehad.
  • u kort geleden een inenting heeft gehad of binnenkort een inenting zult krijgen.
  • u merkt of anderen merken dat uw MS-klachten verergeren of dat er nieuwe of ongewone klachten zijn. Deze kunnen veroorzaakt worden door een zeldzame infectie van de hersenen, progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) genaamd.
  • u ooit problemen heeft gehad met zien, of andere klachten die horen bij vochtophoping in het midden van het netvlies, de macula (dit heet macula-oedeem).
  • u een ontsteking van uw oog heeft (uveïtis).
  • u diabetes (suikerziekte) heeft (wat problemen met uw ogen kan veroorzaken).
  • u een ernstige longziekte heeft (longfibrose of chronische obstructieve longziekte).
    

  Voor meer informatie, download de bijsluiter

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  • infecties van neus of neusgaten, neusholte, mond, keel of het strottenhoofd veroorzaakt door virussen 
  • laag aantal lymfocyten. Dit zijn een bepaald type witte bloedcellen.


  Download de bijsluiter (pdf)

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

  Zwangerschap
  Gebruik Zeposia niet tijdens de zwangerschap, als u zwanger probeert te worden of als u een vrouw bent die zwanger kan worden en u geen doeltreffende anticonceptie gebruikt. Als Zeposia tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, bestaat er een risico op schade aan de ongeboren baby. Als u een vrouw bent die zwanger kan worden, zal uw arts u inlichten over dit risico voordat u met de behandeling met Zeposia begint en zal hij/zij u vragen een zwangerschapstest te doen om er zeker van te zijn dat u niet zwanger bent. U moet doeltreffende anticonceptie gebruiken tijdens het gebruik van Zeposia en gedurende ten minste 3 maanden nadat u met Zeposia bent gestopt. Vraag uw arts naar betrouwbare anticonceptiemethoden.

  Uw arts zal u een kaart geven met uitleg over waarom u niet mag zwanger worden tijdens de behandeling met Zeposia.
   
  Als u tijdens het gebruik van Zeposia zwanger wordt, vertel dat dan onmiddellijk aan uw arts. Hij/zij zal besluiten de behandeling stop te zetten. Er zal gespecialiseerde prenatale controle worden uitgevoerd.

  Borstvoeding
  U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van Zeposia. Zeposia kan in de moedermelk terechtkomen en er bestaat een risico op ernstige bijwerkingen voor de baby.

  Voordat u Zeposia begint in te nemen, onderzoekt uw arts uw hart met behulp van een hartfilmpje (elektrocardiogram of ECG genaamd). Als u een bepaalde hartaandoening heeft, zal uw arts u in ieder geval de eerste 6 uur na uw eerste dosis controleren. 

  Omdat Zeposia mogelijk uw bloeddruk verhoogt, kan het zijn dat uw arts uw bloeddruk regelmatig wil controleren. 

  Tijdens uw behandeling met Zeposia (en tot 3 maanden nadat u met de behandeling bent gestopt), kunt u gemakkelijker infecties krijgen. Infecties die u al heeft, kunnen verergeren. Vertel het uw arts als u een infectie krijgt. 

  Als u tijdens de behandeling met Zeposia dingen niet goed ziet (visusstoornis), u zich steeds zwakker voelt, of onhandigheid, geheugenverlies of verwardheid ontwikkelt, of als u denkt dat uw MS steeds erger wordt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Deze symptomen kunnen komen door PML. Dit is een zeldzame herseninfectie die kan leiden tot ernstige invaliditeit of overlijden.

  Omdat Zeposia het risico op huidkanker kan verhogen, moet u uw blootstelling aan zonlicht en UV-licht (ultraviolet licht) beperken door beschermende kleding te dragen en regelmatig zonnebrandcrème (met een hoge beschermingsfactor) aan te brengen. 

  Als u tijdens de behandeling met Zeposia last krijgt van ernstige hoofdpijn, verwardheid of epileptische aanvallen (insulten) en niet goed kunnen zien, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van een syndroom dat posterieur reversibel encefalopathiesyndroom (PRES) wordt genoemd.

  Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
  Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

MAT-NL-2101560-v3.0-122022 (Disclaimer MAT-NL-2100993)