Gebruiksvoorwaarden

Laatste wijziging: 17 juli 2017

Inleiding
Op deze pagina worden de voorwaarden besproken die van toepassing zijn op alle internet bezoekers die www.MSdeBaas.nl (de “Site”) bezoeken. Door gebruik te maken van de Site verplicht u zich zonder enig voorbehoud deze voorwaarden te accepteren. Indien u het niet eens bent met deze voorwaarden, dan moet u de Site niet gebruiken. We raden u aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien zij zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. De datum waarop de voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd, staat bovenaan vermeld. 
Sanofi Genzyme behoudt zich het recht voor om de Site of enig onderdeel ervan naar eigen inzicht, te allen tijde en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid te beëindigen, te wijzigen, tijdelijk te onderbreken of op te heffen.

Intellectuele eigendom
Deze Site is eigendom van en wordt beheerd door Sanofi Genzyme (“Sanofi Genzyme”, “wij”, “ons”). De presentatie en alle informatie en materialen, inclusief merknamen, logo's en domeinnamen, die op de Site worden gepubliceerd, worden beschermd door toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom, en zijn eigendom van Sanofi Genzyme of aan haar gelieerde ondernemingen, dan wel onderworpen aan gebruiksautorisatie.
Niets van de Site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, gedownload, doorgegeven of anderszins worden gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi Genzyme. Het is echter toegestaan om informatie te printen of te downloaden op uw persoonlijke computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u daarbij elke aanduiding van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, zoals opgenomen in de betreffende informatie, respecteert.

Op alle kopieën van de gehele of een deel van de inhoud van de Site verschijnt de volgende mededeling: "COPYRIGHT 2017 SANOFI GENZYME. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN".

Elk toegelaten gebruik van de elementen die deel uitmaken van de Site of die erin vermeld zijn moet gebeuren zonder denaturatie, wijziging van enige aard. 

Sanofi Genzyme en de aan haar gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen in geval van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

Inhoud
De Site is bedoeld voor mensen met multiple sclerose wonend in Nederland (inclusief partners, familie en vrienden), en beroepsbeoefenaren en MS verpleegkundigen in Nederland. 

De Site bevat informatie met betrekking tot het leven met multiple sclerose, bij voorbeeld, tips voor het dagelijks leven, herkenbare verhalen van anderen, gezondheid, fysieke gesteldheid, medicijnen en/of medische behandelingen. Deze informatie is slechts informatief en niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw eigen arts of apotheker. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie. U dient deze informatie niet te gebruiken voor het vaststellen van een ziekte of fysiek probleem of om enig medicijn dat op de Site wordt gepresenteerd voor te schrijven of te gebruiken. U dient altijd uw eigen arts of apotheker te raadplegen.

Links naar andere sites
De Site bevat mogelijk links naar sites die worden beheerd door derden. Dergelijke links worden uitsluitend ter informatie aangebracht. Sanofi Genzyme heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites, die geheel onafhankelijk zijn van Sanofi Genzyme. Een link impliceert op geen enkele wijze dat Sanofi Genzyme de inhoud van de betreffende site en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt danwel hiermee instemt.

Het is uw verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de Site besmet raakt, bijvoorbeeld met computervirussen, "Trojaanse paarden" of een andere "parasiet".

Externe sites kunnen hyperlinks naar de Site bevatten. De installatie van een hyperlink is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi Genzyme. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid van dergelijke externe sites. Bovendien worden deze sites niet door Sanofi Genzyme beoordeeld, gecontroleerd en/of goedgekeurd. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze sites.

Privacy
Sanofi Genzyme respecteert de privacy van iedereen die de Site bezoekt. Lees ons Privacybeleid waarin uw rechten en onze verantwoordelijkheden staan beschreven met betrekking tot persoonsgegevens die via de Site worden verzameld.

Cookies
Wij gebruiken “cookies” om de functionaliteit van de Site te optimaliseren en uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees ons cookiebeleid.

Aansprakelijkheid
Sanofi Genzyme zal elke redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat informatie op de Site nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor om de inhoud op ieder moment aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Sanofi Genzyme geeft echter geen garantie dat dergelijke informatie accuraat, correct, volledig of actueel is.

Sanofi Genzyme is niet aansprakelijk voor:

  • enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de Site ter beschikking gestelde informatie; 
  • enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens die op de Site ter beschikking wordt gesteld; en
  • meer in het algemeen, alle schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van of anderszins verband houdende met (i) de toegankelijkheid of het gebrek aan toegankelijkheid van de Site, (ii) het gebruik van de Site, inclusief enige schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die, direct of indirect, via de Site is verkregen;

Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing op directe schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Sanofi Genzyme.

Beschikbaarheid van de Site
U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de Site zodanig te laten functioneren dat zich geen gebreken voordoen en dat Sanofi Genzyme daarvoor geen verantwoordelijkheid draagt, (ii) gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Site, en (iii) het functioneren van de Site ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar Sanofi Genzyme geen invloed op heeft, zoals verzendings- en communicatiekanalen tussen u en Sanofi Genzyme, en tussen Sanofi Genzyme en andere systemen en netwerken.

Sanofi Genzyme en/of haar leveranciers zijn te allen tijde gerechtigd om, tijdelijk of permanent, de Site geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de Site aan te brengen. Sanofi Genzyme is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de Site.

Toepasselijk recht en geschillen
De Site en de inhoud daarvan is onderworpen aan de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.

Algemene informatie
Eigenaar van de Site: Genzyme Europe B.V., geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel Hilversum onder nummer 32050737 en gevestigd op het adres Gooimeer 10, 1411 DD Naarden.
Site hosting: Nextinto GmbH, geregistreerd in Duitsland en gevestigd op het adres Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg .

Foto- en video credits:
•    Genzyme Europe B.V. en/of de sanofi groep, tenzij anders vermeld
 

Vond je deze informatie nuttig?